มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 62: คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

   วันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 62: คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 คะแนนการประเมิน 3.86 จากคะเเนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดี


07/08/2019 09:47:25

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube