มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กำหนดการรับสมัคร

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

รับสมัคร/ลงทะเบียนเรียน
เปิดภาคเรียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์)
ตั้งแต่วันนี้ - 9 มิถุนายน 2562
9 มิถุนายน 2562

ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (ภาคฤดูร้อน)

รับสมัคร/ลงทะเบียนเรียน
เปิดภาคเรียน
ตั้งแต่วันนี้ - 22 เมษายน 2562
22 เมษายน 2562

ภาคการศึกษา 1/2562

รับสมัคร/ลงทะเบียนเรียน
เปิดภาคเรียน
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562


หลักฐานที่ต้องนำส่งเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา
  1. หลักฐานการศึกษาฉบับจริง และฉบับสำเนา 2 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ผู้สมัคร, บิดาและมารดา, ผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา))
  3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด (ผู้สมัคร, บิดาและมารดา, ผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา))
  4. ต้นฉบับคู่สัญญากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้ประสงค์จะขอกู้ต่อเนื่อง)
  5. สำเนาผลการสอบ GAT/PAT2 อายุไม่เกิน 2 ปี, รายวิชาสามัญ 7 วิชา (เฉพาะผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์)
  6. หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ (กรณีชำระก่อนเข้ามารายงานตัว)

* หมายเหตุ ใบสมัครเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี! (**ไม่เสียค่าใช้จ่าย**)


อัตราค่าลงทะเบียน
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา (SASC)

ติดต่อสมัครเรียน
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา (SASC)

วิทยาเขตพัฒนาการการหรือวิทยาเขตร่มเกล้า

ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สนใจติดต่อ

วิทยาเขตพัฒนาการ โทรศัพท์ 02-320-2777 ต่อ 1401, 1402 | 062-442-2060

วิทยาเขตร่มเกล้า โทรศัพท์ 02-904-2222 ต่อ 2104, 2105 | 062-442-2061


Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube