Kasem Bundit University
รอบรั้วเกษม

KBU SPORT POLL







พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น







เกษมบัณฑิต จัดพื้นที่ #ลานโบว์ลิ่ง ในการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย







เกษมบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับดี #ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562







พิธีลงเสาเอก ก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งใหม่ #วิศวกรรมเครื่องกล







อำลาชีวิตราชการ







รายงานภาพข่าว การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ







ประมวลภาพการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนเมื่อวันที่21 กันยายน 2562







ต้อนรับผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา และการรถไฟคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน







สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดงานชุมนุมนักศึกษาไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย







แนะนำหลักสูตรใหม่บัณฑิตพรีเมี่ยม คณะบริหารธุรกิจ







ศูนย์นวัตกรรมร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดอบรม "นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง"







คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดบรรยายพิเศษ พ.ร.บ การควบคุมสารต้องห้ามในนักกีฬา







อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิทยากรพิเศษ เรื่อง







อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข อาจารย์ประจำ คณะจิตวิทยา บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการประสานความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"








Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube