มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

DEC DUCK DESIGN

      เด็กเป็ด เพราะเป็ดทำได้ทุกอย่าง นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์” 62  “DEC DUCK DESIGN” ระหว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ


28/02/2020 11:12:01

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube