มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

   
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Communication Arts)
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (นศ.ม.) (Master of Communication Arts in Film-Digital Media (M.A.))

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Communication Arts)
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (นศ.ม.) (Master of Communication Arts in Innovative Communication Administration (M.A.))


Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok