มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ขอแสดงความยินดี รศ. คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับรางวัลระดับชาติ ถึง 2 รางวัล

              มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับรางวัลระดับชาติ

ถึง 2 รางวัล ได้แก่

                   1.รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 11 จากบทความวิจัย เรื่อง “แนวทางแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมข่าวปลอมทางระบบคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบความผิดฐานข่าวปลอมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 กับ รัฐบัญญัติการป้องกันการหลอกลวงและการจัดการสื่อออนไลน์ค.ศ. 2019 ของสาธารณรัฐสิงค์โปร” จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                    2.รับรางวัล การนำเสนอบทความวิจัย “เหรียญทองแดง” การประชุมวิชาการระดับชาติ  (The 7 th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology: IAMBEST 2022) จากบทความวิจัย เรื่อง การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของนักเรียนใน สถานศึกษาจากมาตรการควบคุมโรคติดต่อโควิด 19: ศึกษากรณีการอ้างฐานทางกฎหมายสำหรับ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของนักเรียนตามข้อตกลงการใช้งานแพลตฟอร์ม “ไทยเซฟไทย” จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 


13/09/2022 10:51:13

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube