มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สภามหาวิทยาลัย

อาจารย์เกษม สุวรรณดี
นายกสภามหาวิทยาลัยกิตติคุณและผู้ก่อตั้ง
ประวัติหน้าที่การงาน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค
 • ผู้อำนวยการเกษมพิทยา
 • ประธานกรรมการ บริษัทเกษมพาณิชย์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทเกษมบัณฑิต จำกัด
ศาสตราภิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
นายกสภามหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(พ.ศ.2504)
 • M.B.A. Syracuse University, U.S.A. (พ.ศ.2508)
 • ประกาศนียบัตร Controllership Syracuse University, U.S.A. (พ.ศ.2507)
 • M.S. (Agr.Econ) University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ.2514)
 • M.S. (Bus.) University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ.2514)
 • Ph.D. (Bus.) University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ.2515)
ประวัติหน้าที่การงาน
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ศาสตราพิชาน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • กรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ
 • กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
คุณวุฒิ
 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการทูต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโททางการทูต (ร.ม.) (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.A. (International Relations) มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ในวอชิงตัน ดี.ซี.
 • Ph.D. (Political Science) มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์ ในรัฐอิลลินอยส์
ประวัติหน้าที่การงาน
 • ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ กรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ
 • กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
 • อกพ. กระทรวง สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุณหจินดา
คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Finance) Florida International U., U.S.A.
 • M.S. (Finance) Florida International U., U.S.A.
 • บช.บ. (การบัญชี) (เกียรตินิยม อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติหน้าที่การงาน
 • รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เลขาธิการโครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการนานาชาติ ThammasatRevies
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพิจารณาทุนศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะกรรการบริหารกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ไวรด์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัทออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • คณะวุฒยาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • ศาสตราจารย์ สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา
คุณวุฒิ
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2519)
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2523)
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย (2524)
 • Ph.D. Political Science (Public Finance Administration), Northern Illinois University, De Kalb, Illinois, USA. (2534
ประวัติหน้าที่การงาน
 • กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการสภาพัฒนาการเมือง
 • กรรมการเจรจาข้อตกลงของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 • กรรมการสภาที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 • อนุกรรมการศึกษาและติดตามการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อนุกรรมการด้านสนับสนุนทรัพยากรการอุดมศึกษา
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
 • ประธานอนุกรรมาธิการประมวลความคิดเห็นประชาชนสู่รัฐธรรมนูญ กรอบที่ 1 สิทธิเสรีภาพของประชาชน
 • กรรมการกำกับการศึกษาโครงการ An Analysis of the Decentralized Budget for Social Service at the Tambon Administrative Organization (TAO) Level
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า กรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจทางการคลัง ธนาคารโลก
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสตูลและสุพรรณบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.นราศรี ไววนิชกุล
คุณวุฒิ
 • พาณิชยศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2497
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติ North Carolina State University 2504
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการจัดการ University of Texas at Austin 2514
ประวัติหน้าที่การงาน
 • คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาฯ
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • นายกสมาคมเพื่อสตรีสมาคมสตรีระหว่างประเทศ
 • กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้จัดตั้งศูนย์พัฒนาธุรกิจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัชต์
 • กรรมการสภาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์
คุณวุฒิ
 • เตรียมแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2512
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2514
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2516
 • สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา พ.ศ. 2520
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสมาคม พ.ศ. 2528
 • อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญเวชกรรมป้องกัน สาขาสุขภาพจิตชุมชน แพทยสมาคม พ.ศ. 2537
 • ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414) กองบัญชาการทหารสูงสุด) พ.ศ. 2545
 • Honorary Professor of Guilin medical College (ศาสตราจารย์ กิตติมศักดิ์ด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน) Guilin Medical College พ.ศ. 2544
 • Doctor and Professor of Liaoning Provincial Academy of Traditional Chinese Medicine (ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์ด้านการแพทย์แผนจีน) Liaoning Provincial Academy of Traditional Chinese Medicine พ.ศ. 2544
ประวัติหน้าที่การงาน
 • ผู้อำนวยการโครงการสุขอนามัย ศูนย์การแพทย์และอนามัยในพระองค์ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 • ที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • รองอธิบดีกรมอนามัย
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • อธิบดีกรมสุขภาพจิต
 • รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการอำนวยการมูลนิธิหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)
 • กรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • กรรมการบริหารมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • กรรมการชมรมเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษามูลนิธิเด็กราชนครินทร์
 • ที่ปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายกสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
 • นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
คุณวุฒิ
 • ปริญญาตรี วทบ. (เคมีเทคนิค สาขาเคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บธม. (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Finance), University of Mississippi
ประวัติหน้าที่การงาน
 • คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และวาณิชธนากร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มิตรไทยยูโรพาร์ทเนอร์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร สมาคมวิเคราะหลักทรัพย์
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอ็บซอร์แบนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์
คุณวุฒิ
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2507
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางกฎหมายเปรียบเทียบ จาก Southern Methodist University, U.S.A พ.ศ. 2513
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ (Cert. International & Comparative Law) South Westhern Legal Foundation U.S.A. พ.ศ. 2513
 • สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๓๙ ปี พ.ศ. 2540 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2545
ประวัติหน้าที่การงาน
 • รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ทรงคุณวุฒิ
 • รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตและบริการชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการร่างกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
 • กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
 • กรรมการการประปานครหลวง
 • กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
คุณวุฒิ
 • Dr.Ing. (Chemical Eng.) Univ.Des Sciences et Techniques du Languedoc, France 1980
 • D.E.A. (Chemical Eng.) Univ.Des Sciences et Techniques du Languedoc, France 1978
 • วศ.บ. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514 B.Eng. Chulalongkorn University
ประวัติหน้าที่การงาน
 • หัวหน้าภาควิชาฯ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการฯ สำนักบริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อุปนายกสภาคนที่ 1 สภาวิศวกร
 • กรรมการสภาวิศวกร
 • ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญาสาขาวิศวกรรมเคมี สภาวิศวกร
 • ประธานอนุกรรมการสอบเลื่อนระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี สภาวิศวกร
 • อนุกรรมการรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นายวรเดช หาญประเสริฐ
คุณวุฒิ
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (พ.ศ.2553)
 • ปริญญาโท หรือเทียบเท่า เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ Middle Tennessee State University (พ.ศ.2527)
 • อบรม หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักการบริหารเศรษฐกิจ บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ.2550)
 • อบรม หลักสูตร นักบริหารระดับสูงผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 56 สำนักงาน ก.พ. (2550)
 • อบรม Lvey Executive Program Richard lvey School of Business The University of Western Ontario ประเทศแคนาดา (พ.ศ.2551)
 • อบรม วปอ. รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ.2553)
ประวัติหน้าที่การงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม
 • ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
 • ผู้ตรวจรายการกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
 • อธิบดีกรมการบินพลเรือน กรการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
 • กรรมการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
 • กรรมการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
นายวุฒิชัย สิงหมณี
คุณวุฒิ
 • ปริญญา ตรี วิศวกรรมการบิน มหาวิทยาลัย FEATI, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ประวัติหน้าที่การงาน
 • กรรมการสถาบันการบินพลเรือน
 • กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • รองอธิบดีฝ่ายความปลอดภัยกรมการขนส่งทางอากาศ
 • อธิบดีกรมการบินพลเรือน
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.วัลลภ สุวรรณดี
คุณวุฒิ
 • ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเซนต์คาเบรียล พ.ศ.2508
 • B.S. in Ed. (HONS.) Northern Illinois University สาขาการประถมศึกษา พ.ศ.2512
 • M.S. in Ed. Northern Illinois University สาขาหลักสูตรและนิเทศการสอน พ.ศ.2514
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2522
 • Ph.D. Illinois State University สาขาการอุดมศึกษา พ.ศ.2538
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2539
ประวัติหน้าที่การงาน
 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา
 • กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม
 • นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมเกียรตินิยมการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เลขาธิการสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี
คุณวุฒิ
 • ปริญญาตรี B.B.A. (Management) University of Illinois 1973
 • ปริญญาโท M.B.A. (Marketing) Northern Illinois University 1975
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Education Administration and Foundation) Illinois State University 1995
ประวัติหน้าที่การงาน
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษมพาณิชย์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษมบัณฑิต จำกัด
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
คุณวุฒิ
 • ปริญญาตรี B.B.A. (Accounting) Assumption University, Bangkok Thailand
 • ปริญญาโท M.A. (Economics) Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Economics) Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.
ประวัติหน้าที่การงาน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการชุดต่างๆ ในสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานคณะอนุกรรมการการผลิตด้านการอุตสาหกรรม สำนักงานสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการในคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • อาจารย์บรรยายพิเศษ / กรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง
 • กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • เลขาธิการสมาคมเกียรตินิยมการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัทเอกชนหลายแห่ง

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube