มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมพัฒนาคูคลอง ชุมชนมีนบุรี ภายใต้ชื่องานว่า “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 10

        คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมกับ มูลนิธิคนรักเมืองมีน เขตมีนบุรีและหน่วยราชการต่างๆ ตลอดจนพ่อค้าประชาชาชน ได้ร่วมกับจัดงานอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องานว่า “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 10โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติแล้ว ยังเป็นวันพระราชสมภพของ ร.5 และร.8 ซึ่งพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อทรงพระเยาว์ จึงเป็นวันเยาวชนแห่งชาติอีกด้วยจัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 07.30 – 15.00 น. ณ คลองแสนแสบ วัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญใต้  เขตมีนบุรี คณะนิเทศศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมรับผิดชอบต่อสังคม การมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเต็มใจได้เรียนรู้จาประสบการณ์และได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก  คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวกับมูลนิธิคนรักเมืองมีน  เขตมีนบุรี  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการต่างๆ โดยได้จัด โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 ตอนเรียนรู้วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติสืบสานศาสตร์พระราชา ภายใต้งาน “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน” เป็นกิจกรรมที่คณะนิเทศศาสตร์ได้ดำเนินการสต่อเนื่องมาแล้ว 6ครั้ง  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถานบันและชุมชน มีจิตอาสา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ สกอ.ด้านการผลิตบัณฑิตตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ด้านความรู้ และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ C-KASEM ด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21


19/09/2022 14:14:29

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube