TRAIN THE
TRAINERS
3 วัน (20 ชั่วโมง)

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมให้กับวิทยากรมืออาชีพ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดเรียนการสอนและการฝึกอบรม รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนการสอนและการฝึกอบรม จากวิทยากรชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ให้ทันสมัย และเหมาะกับผู้เรียนได้
 2. เพื่อสร้างวิทยากรมืออาชีพให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้

หัวข้อการอบรม

 1. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (Curriculum design and development)
 2. รูปแบบการสอน (Teaching models) วิธีสอน (Teaching Methods) และเทคนิคการสอน (Teaching Techniques)
 3. วิธีการสอนผู้ใหญ่ (Andragogy)
 4. สื่อเพื่อการศึกษา (Educational media)
 5. การประเมินการเรียนการสอนและการฝึกอบรม (Teaching, learning and training assessment)
 6. บุคลิกภาพและการสื่อสารสำหรับผู้สอน (Personality and communication for trainers)

สิ่งที่ได้รับ

 1. ประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม Train the Trainers
 2. ทักษะแห่งการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 3. การจัดองค์ประกอบของการอบรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด
 4. เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ
 5. เรียนรู้เทคนิคการออกแบบสื่อและกิจกรรมตามกลุ่มผู้เข้าอบรม
 6. เรียนรู้ทักษะการเป็นวิทยากรภายในองค์กร และสามารถนำทักษะไปปรับใช้ได้ในทุกๆงาน

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายและการปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย

วิทยากรด้านอุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการบริการ และสถาบันฝึกอบรมต่างๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ผู้สอน

วิทยากร

ระยะเวลาการฝึกอบรม

เวลาที่ใช้ในการอบรม 3 วัน (20 ชั่วโมง)

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน (APDI TRAINING CENTER) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ค่าลงทะเบียนเรียน

     7,900.-  บาท

โบนัสพิเศษ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่  ชำระค่าอบรมล่วงหน้า 14 วัน
ราคาพิเศษ 5,900 บาท

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่  ชำระค่าอบรมล่วงหน้า 7 วัน
ราคาพิเศษ 6,900 บาท

จำนวนผู้เข้าอบรม

จำนวน 30 ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม
โทร. 061-608-9188
คุณพงศกร เด่นอุดม
โทร. 096-978-2291

อีเมล:
apdi_trainingcenter@kbu.ac.th

varapattra.nau@kbu.ac.th

Line: APDI@KBU