IN-FLIGHT SERVICE
MOCK UP
6 ชั่วโมง
฿ 1,500

หลักการและความสำคัญ

การพัฒนาบุคลิกภาพไปสู่ทิศทางแห่งความสำเร็จมาจากความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยน สร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์อันพึงประสงค์ขึ้นมาทั้งในระดับบุคคล และขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่เป็นการเสริมความมั่นใจให้กับตนเอง สร้างความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้อื่น
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจในการเข้าทำงานบริการและก้าวสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานในอุตสาหกรรมการบิน
 3. เพื่อรู้มารยาท การวางตัวในสังคม และรู้หลักการเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ/เรียนรู้

 1. ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การใช้คำพูด ระดับเสียง ความที่เหมาะสมในการทำงาน
 2. ได้พัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการแต่งกาย แต่งหน้า ทำผมและการดูแลตนเองเพื่องานบริการ
 3. ได้พัฒนาภาษากาย การยืน เดิน นั่ง การไหว้ การแสดงสีหน้า มารยาทใช้สายตา การยิ้ม การนำเสนอ การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมและสุขภาพ
 4. ได้ปรับบุคลิกภาพภายในของตนเอง ด้านความคิด ทัศนคติ ลักษณะนิสัยประจำตน และมารยาทที่ใช้ในการทำงานร่วมกันในสังคม

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 1. นิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมการบิน
 2. นิสิต นักศึกษาในหลักสูตรธุรกิจการบิน
 3. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

รูปแบบการอบรม

 1. การบรรยายโดย MS PowerPoint รวมกับเอกสารประกอบการอบรม
 2. การทำกิจกรรมกลุ่ม
 3. การปฏิบัติจริง (Workshop)
 4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้องเรียน หรือการถามตอบ

หัวข้อการอบรม

 1. ความสำคัญของบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก
 2. เทคนิคการเลือกเสื้อผ้า การแต่งกายให้เหมาะกับสถานการณ์
 3. การแต่งหน้าและการทำผม
 4. เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ
 5. มารยาททางสังคมในการทำงาน

ผู้สอนโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เเละผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อเต๋อวงกลม

อาจารย์เรวัต  กล้าโชติชัย

ประวัติเพิ่มเติม

อเอ๋ย

อาจารย์ณัฒชิราธรณ์  นวลสม

ประวัติเพิ่มเติม

ออู๋

อาจารย์ชัยทัศน์  มีศรี

ประวัติเพิ่มเติม

ออุ้ม

อาจารย์เวธกา  วัชราคุณาธร

ประวัติเพิ่มเติม

ระยะเวลาการฝึกอบรม

เวลาที่ใช้ในการอบรม 6 ชั่วโมง

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน (APDI TRAINING CENTER)

ค่าลงทะเบียนเรียน

เริ่มต้นที่ 1,500.-  บาท

จำนวนผู้เข้าอบรม

จำนวน 20 ท่าน

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม

ใบประกาศนียบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-904-2206, 0819012012
E-mail: apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
Line: APDI@KBU