BASIC AVIATION SECURITY
12 ชั่วโมง
฿ 19,500

หลักการและความสำคัญ

ความตระหนักรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยสำหรับการบินพลเรือนเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรการบินพลเรือนระดับประเทศและระดับสากล กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเดินทางทางอากาศต้องเรียนรู้ตามความจำเป็นของหน้าที่ในเที่ยวบินนั้นๆ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกฝังความตระหนักรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางการบิน
 2. เพื่อให้ความรู้ในเรื่องหน้าที่การรักษาความปลอดภัยในเที่ยวบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ/เรียนรู้

 1. ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน
 2. ความรู้ในหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยในเที่ยวบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 3. การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต้องสงสัย และการจัดการเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 1. นิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมการบิน
 2. นิสิต นักศึกษาในหลักสูตรธุรกิจการบิน
 3. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

รูปแบบการอบรม

 1. การบรรยายโดย Power Point สอดแทรกกรณีตัวอย่าง
 2. การฝึกปฏิบัติการรับมือกับสถานการณ์เมื่อเผชิญกับผู้โดยสารที่มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์

หัวข้อการอบรม

 1. ภาพรวมของการรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน
 2. ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์
 3. การสังเกตพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่ทำให้พร่องความปลอดภัย

ผู้สอนโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เเละผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อหน่อง

ดร.ธรรมรัตน์  จังศิริวัฒนา

ประวัติเพิ่มเติม

อณัฎ

อาจารย์ณัฏฐยา  ศรีสุภา

ประวัติเพิ่มเติม

อเอ๋

อาจารย์นิสากร  สุวรรณสิงห์

ประวัติเพิ่มเติม

ออุ้ม

อาจารย์เวธกา  วัชราคุณาธร

ประวัติเพิ่มเติม

ระยะเวลาการฝึกอบรม

เวลาที่ใช้ในการอบรม 12 ชั่วโมง

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน (APDI TRAINING CENTER)

ค่าลงทะเบียนเรียน

เริ่มต้นที่ 19,500.-  บาท

จำนวนผู้เข้าอบรม

จำนวน 20 ท่าน

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม

ใบประกาศนียบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-904-2206, 0819012012
E-mail: apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
Line: APDI@KBU