สำนักงานการบินพลเรือนฯ ออกประกาศ (ฉบับ2) ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไม่ให้ขยายความรุนแรงมากขึ้น ลดโอกาสการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ

โดยมีรายละเอียด
1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 
ตั้งแต่ วันทื่ เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.
2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสาร 
สำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก
3. ข้อห้ามตามข้อ 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้
    (1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
    (2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
    (3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
    (4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    (COVID 19) (Humanitarian aid, medical and relief flights)
    (5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
    (6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)
4. ให้ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

https://bit.ly/3e9mNER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *