ส่งหลักฐานยืนยันการสมัครเรียน

หลักสูตร TRAINING PROGRAM “TRAIN THE TRAINERS”

หากท่านโอนเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ยืนยันการสมัครเรียนให้กับเราโดยแนบข้อมูลดังต่อไปนี้

1. รูปภาพ หลักฐานการโอนเงิน

Upload files

***ขั้นตอนที่ 1: กด Upload File

2. ชื่อ-นามสกุลที่ใช้ในการสมัครเรียน

***ขั้นตอนที่ 2: กรอกชื่อ-นามสกุล ที่ใช้ในการสมัครเรียน พร้อมยืนยันการสมัคร