มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะอนุกรรมการ สสอท. ด้านบริหารธุรกิจ

  อาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการ สาขาบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) เพื่อพิจารณาและดำเนินงานตามพันธกิจของ สสอท. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 24 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ และทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ ประเด็นการใช้แดชบอร์ด (Dashboard) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเร็ว ๆ นี้

 


28/02/2020 11:03:22

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube