มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ จับมือสถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงนามร่วมมือทางวิชาการ

   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) โดยมี รองศาสตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคุณมัชฌิมธร คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินการงานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563


25/02/2020 10:07:25

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube