มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต และ อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการจัดทำโครงการปลูกฝังคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน ด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพ และอักษรเบรลล์ สำหรับเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยได้รับทุนสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 

24/12/2019 11:22:17

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube