มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ร่วมกันยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น การฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล   การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การอนามัยชุมชน การวิจัยและประเมินผล ฯลฯ โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และคุณสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นอกจากนี้ยังมี รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคุณอัมพร แก้วหนู รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะบริหารระดับสูงของทั้ง 2 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562   

ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้การช่วยเหลือองค์กรชุมชนและเครือข่าย  รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อให้มีความเข้มแข็งในการจัดการตนเองและสามารถเข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างสมดุล  เป็นการยกระดับชุมชนในการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศตามระบอบประชาธิปไตย

 


24/12/2019 11:13:15

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube