มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ "สำเภาทอง" จากสมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือน(ประเทศไทย)

   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) คระนิเทศศาสตร์ เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ สำเภาทอง สาขา "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ดีเด่น" จากสมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือน (ประเทศไทย) โดยประธานในพิธี หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562


21/08/2019 11:35:28

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube