มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ปร.ด. จิตวิทยา)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ปร.ด. จิตวิทยา)
    Doctor of Philosophy in Psychology (Ph.D. Psychology)


Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube