มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

   
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ปร.ด. การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)
  • หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ปร.ด. การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)
    Doctor of Philosophy in Hospitality Industry and Tourism Management (Ph.D. Hospitality Industry and Tourism Management)


Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube