มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

   
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws)
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
    Master of Laws Program (LL.M.)

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube