มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

   
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts )
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ศศ.ม.)
  Master of Arts in Hospitality Industry and Tourism Management (M.A.)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ (ศศ.ม.)
  Master of Arts in Psychology for Human Development (M.A.)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ศศ.ม.)
  Master of Arts Program in Aviation Management (M.A.)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ (ศศ.ม.)
  Master Of Arts In Thai Language To Modern Communication (m.a.)

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube