มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์(Faculty of Communication Arts)

"เรียนรู้การสื่อสารและธุรกิจบันเทิง ภาคทฤษฎีและฝึกฝนจากห้องปฏิบัติงานจริง ในสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยทั่วถึงจริงจัง เปิดโลกธุรกิจสื่อสารมวลชน และสื่อบันเทิงอย่างเข้าใจจากมืออาชีพและผู้มีประสบการณ์"

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) (Bachelor of Communication Arts Program (B.Comm.Arts.))
หลักสูตร 4 ปี
  • สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (Contemporary Performing Arts Communication)
  • สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Film And Digital Media)
  • สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล (Broadcasting And Digital Media)
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
  • สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (Social Media And Digital Content)
  • สาขาวิชาการโฆษณา (Advertising)


Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube